Curso semipresencial de Libre configuarción da UDC ofrecido pola Biblioteca da Facultade de Ciencias da Educación

CLAVE DO ÉXITO NOS ESTUDOS‏:
Se queres rentabilizar o teu traballo, invertir menos tempo para acadar mellores resultados e graduarte con éxito, MATRICÚLATE no noso curso de Libre configuración “ACCESO E XESTIÓN DA INFORMACIÓN DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN”

ACCESO A PLATAFORMA MOODLE da UDC.

Onde? –> Na Biblioteca da Facultade de Ciencias da Educación da UDC
Cando? –> Do 19 ao 30 de outubro
Como e cando matricularme? –> Do 8 de xuño ata o 30 de setembro de 2009, na Biblioteca de Ciencias da Educación da Universidade da Coruña

CONTIDOS

 A globalización económica e cultural, os rápidos cambios tecnolóxicos e o impacto das tecnoloxías da información e comunicación levan a o que hoxe denominamos “Sociedade do coñecemento”. Nesta sociedade do coñecemento a obsolescencia da información é cada vez máis rápida e calquera persoa que desexe manterse ao día sobre unha disciplina debe adicar moito tempo a formarse e informarse sobre os novos coñecementos que se xeneran nela. Estudantes e investigadores precisan hoxe dunha serie de estratexias para poder buscar e seleccionar a información máis relevante e útil para a súa área dvestigación.

No marco o Espazo Europeo de Educación Superior, un dos principais obxetivos da Universidade é o aprendizaxe ao longo da vida, e a Biblioteca, como CRAI (centro de Recursos para a Aprendizaxe) ten como labor alfabetizar en competencias informacionais e habilidades no uso da información á comunidae universitaria.  Para lograr os seus obxetivos de alfabetización de usuarios/as é necesaria a colaboración institucional e a integración desta nos plans de estudos.

  OBXETIVOS

 1.  Complementar a formación dos usuarios/as da nosa Biblioteca universitaria para que adquiran as habilidades informacionais básicas e específicas de cara á mellora do seu rendemento académico.
 2. Servir de soporte para a actividade investigadora coa finalidade de mellorala e adaptala ao novo EEES.
 3. Fomentar a utilización e bo uso dos recursos de información da Biblioteca.
 4. Conseguir que a comunidade universitaria aceda a información de forma máis eficaz e eficiente.
 5. Desarrollar hábitos de investigación nos membros da comunidade universitaria.
 6. Contribuir a xerar un espíritu crítico e de avaliación na selección da información.

  DESTINATARIOS/AS

 Aínda que pode interesar a toda a Comunidade Universitaria (estudantes, PAS e PDI), está máis enfocado a estudantes.

 PROGRAMA (15 h).  SEMIPRESENCIAL

“ACCESO E XESTIÓN DA INFORMACIÓN DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN”

INTRODUCCIÓN:  utilización da plataforma Moodle. 

                                       Presencial, con contidos en Moodle
                                       Exercicio 1: Presentación no foro.

MODULO 1: A Biblioteca, o seu espazo físico e virtual

 1. Dereitos e deberes dos usuarios/as
 2. Nova normativa de préstamo
 3. Documentos que se poden levar en préstamo.
 4. Documentos con características especiais
 5. Préstamo interbibliotecario   
 6. Uso ético da información (Moodle)
  1. Lei de propiedade intelectual
  2. Creative Commons    Presencial, con contidos, lexislación e normativa en Moodle.

MODULO 2: Análise e definición das necesidades de información

 1. Que preciso?
 2. Onde buscar? Selección das fontes
 3. Catálogos de Bibliotecas e catálogo da UDC
 4. Libros electrónicos
 5. Material audiovisual para completar os contidos dunha clase
 6. Como localizar e/ou acceder ás revistas da Biblioteca da UDC. Pórtico e SFX.
 7.  Bases de datos.
 8. Como facer unha procura bibliográfica?Presencial. Os contidos tamén accesibles en Moodle.
  Exercicio 2 en Moodle: Procura no catálogo. Entregar antes do 30

MÓDULO 3: Acceso á información

 1. Bases de datos: CSIC, ERIC ou PSYCInfo, Web of Knowledge    
 2. Creación de alertas bibliográficas: emai, RSS
 3. Foros, listas de distribución e comunidades ning  

Presencial. Os contidos tamén accesibles en Moodle.
Exercicio 3 en Moodle: Procura bibliográfica. Entregar antes do 30

 

        MÓDULO 4: Avaliación da producción científica: (carácter voluntario)

 1. Normativa vixente (CNEAI e UDC)
 2. Índices SCI e H
 3. Bases de datos principais (Bases de datos do ISI –SSCI, JCR- IN-RECS, Scimago)Moodle.
   

MODULO 5: Organización e presentación da información:

 1. Xestores de referencias bibliográficas: Refworks
 2. Onde publicar un traballo científico?: Repositorios dixitais
 3. Ferramentas dinámicas: web 2.0.    

Presencial. Os contidos tamén accesibles en Moodle.
Exercicio 4 en Moodle: Crear unha bibliografía a partir dunha procura bibliográfica. Entregar antes do 9 de novembro
Exercico 5: foro final      

MÓDULO 6: Avaliación da información: (carácter voluntario)

 1. Selección de recursos en internet.
 2. Criterios para avaliar un recurso

MÓDULO 7: Antes de comezar unha tese…  (carácter voluntario)

 1. Consultar normativa vixente
 2. Saber se existe algunha tese publicada sobre o tema
 3. Buscar información sobre a materia
 4. Elaborar a bibliografía e citas
 5. Onde publicala?Moodle.

 As sesións de formación serán en parte presenciais e en parte a distancia, utilizando ferramentas de e-learning para a realización dalgunhas das prácticas e para complementar os contidos.

Durante todo o tempo que dure o curso a información, as presentacións e tutoriais estarán accesibles en línea para todos os alumnos/as, de xeito que podan consultalos dende calquera lugar. Tamén estará disponible o Chat da Biblioteca nun horario amplio para poder comunicarse con calquera dos profesionais que impartan o curso.

 Necesaria a asistencia para obter o título.

 

 RECURSOS HUMANOS

 A formación será impartida pola dirección e o persoal axudante da Biblioteca, que formarán un equipo de traballo coa finalidade de que exista coordinación en todo momento.

 DATAS E LUGAR DE REALIZACIÓN

 O curso realizarase entre os días 19 e 30 de outubro, con dúas fases, 10 horas presenciais, os días 19, 23, 26 e 30 de 10 a 12.30, e 5 horas a distancia, con liberdade de horario utilizando a plataforma de e-learning. O número de sesións estará suxeta á demanda, pudiendo realizarse máis de unha se hai alumnos/as suficientes.

 Será necesario un mínimo de 7 alumnos/as para a realización do mesmo ata un máximo de 30.

 O curso impartirase na aula de MIDE da Facultade de Ciencias da Educación no andar -2.